คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร / ต่ำกว่าสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 2553 จาก SHEETRAM.COM

04/03/2010

href="http://www.sheetram.com/" ร้านชีทออนไลน์ของชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ผู้ผลิตชีทสรุป-เฉลยข้อสอบประกอบ การเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่หน้าม.รามคำแหง( ราม 1) ร้านตั้งอยู่ปากซอยรามคำแหง 53 ติด ร้าน 7-eleven ผู้จำหน่ายชีทประกอบการเรียนของ ม.รามคำแหง หนังสือ คู่มือ แนวข้อสอบ VCD ติว เพื่อเตรียมสอบเข้าสถานศึกษา สถาบันต่างๆ และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริการจัดส่งทั่วประเทศ บริการจัดส่งข่าวสมัครงานราชการ ฟรี สั่งซื้อได้ ที่  href="http://www.sheetram.com/" หรือโทร.. 0-2723-0950  , 085-967-9080  Fax : 0-2718-6528 (ในเวลาทำการร้าน 8.00 น. – 21.15 น. ) ประกาศเรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตรและสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2553 รวม 358 อัตรา  <รับออนไลน์/ไปรษณีย์/ด้วยตัวเอง> (19 ม.ค.-4 มี.ค.53)  ด้วย กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 2553 จำนวน 358 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (รายละเอียดตามคู่มือแนะนำการสมัครสอบ หรือที่ href="http://www.person.rtaf.mi.th/")   1. บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 43 อัตรา โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรี-โท   2. บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 315 อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี (มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร / ต่ำกว่าสัญญาบัตร กองทัพอากาศ  2553 จาก SHEETRAM.COM 1. แนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กองทัพอากาศ สำหรับการสอบปี 2553 (KY) ราคาพิเศษ 150 บาท รหัส KY022 รวมสุดยอดแนวข้อสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) วิชาพื้นฐานคาวมรู้ทั่วไปกว่า 500 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ เจาะลึกแนวข้อสอบที่น่าสนใจ ตรงแนว ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แนวข้อสอบวิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไปประกอบด้วย -แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย -แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ -แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ -แนวข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานกฎหมาย -แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป (การเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) (ตรงตามหลักสูตรการสอบของกองทัพอากาศประจำปี 2553) สารบัญ แนวข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป ประกอบด้วย แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 110 ข้อ แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 110 ข้อ แนวข้อสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 150 ข้อ แนวข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานกฎหมาย 50 ข้อ แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป (การเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา การเมือง และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) 161 ข้อ จัดทำโดย... ทีมงานเกียรนิยม 2.  รวมข้อสอบ 500 ข้ออธิบายคำตอบละเอียดทุกข้อ นายทหารสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ใหม่ล่าสุดปี 53 (NV) ราคาพิเศษ 165 บาท รหัส  NV192 รวมข้อสอบ 500 ข้อ วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป อธิบายคำเฉลยโดยละเอียดทุกข้อ ตรงตามหลักสูตร กองทัพอากาศ ประจำปี 2553 ประกอบด้วย - วิชาภาษาไทย - วิชาภาษาอังกฤษ - วิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ - วิชาความรู้พื้นฐานกฏหมาย - วิชาความรู้ทั่วไป ( การเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี่) สารบัญ ประกาศ คณะกรรมการอำนวยการ เรื่องการรับสมัคร รวมข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ปี 2553 ส่วนที่ 1 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ส่วนที่ 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ส่วนที่ 3 แนวข้อสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานกฏหมาย ส่วนที่ 5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป ( การเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี่) จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ 3.  คู่มือสอบฉบับ พิชิตข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตรกองทัพอากาศ วิชาพื้นฐานทั่วไป ครบทุกวิชาที่ใช้สอบ (BP) ราคาพิเศษ 120 บาท  รหัส BP264 ครบทุกวิชาที่ใช้สอบ      เจาะลึกข้อสอบ-ข้อมูลใหม่-เก็งข้อสอบปีนี้        ประกอบด้วย          - ภาษาไทย          - ภาษาอังกฤษ          - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์          - ความรู้ทั่วไป (การเมือง, การทหาร, การเศรษฐกิจ, สังคมวิทยา, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่)        สารบัญ          + รายนามผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่ควรทราบ (กระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการทหารสูงสุด, กองทัพอากาศ, รายนามผู้บัญชาการกองทัพอากาศ อดีต-ปัจจุบัน)          + แนวนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ปี 2553          + วิสัยทัศน์กองทัพอากาศในช่วง 10 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2547-2556)  + เก็งแนวข้อสอบ-เฉลย วิชาภาษาไทย (100 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ)  + เก็งแนวข้อสอบ-พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ (120 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบทุกข้อ)  + เก็งแนวข้อสอบ-เฉลย วิชาความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ (100 ข้อ)  + แนวข้อสอบ-พร้อมเฉลย วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (100 ข้อ)  + ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (เนื้อหา)  + แนวข้อสอบ-เฉลย วิชาความรู้กฎหมายทั่วไป (168 ข้อ)  + ความรู้ทั่วไป (ถามตอบ 470 ข้อ)  + แนวข้อสอบ-เฉลย ความรู้ทั่วไป (234 ข้อ) รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 4. จาะข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร กองทัพอากาศ (PK) ราคาพิเศษ 230 บาท รหัส PK210 เนื้อหาประกอบด้วย + วิชาภาษาไทย + วิชาภาษาอังกฤษ + ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ + วิชาความรู้พื้นฐานกฎหมาย + วิชาความรู้ทั่วไป ( การเมือง การทหาร การเศรฐกิจ สังคมจิตวิทยา และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ) สารบัญ (1,193 ข้อ) + แนวข้อสอบภาษาไทย - แนวข้อสอบชุดที่ 1 (50 ข้อ) - แนวข้อสอบชุดที่ 2 (50 ข้อ) - แนวข้อสอบชุดที่ 3 (50 ข้อ) + แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบ Grammar (113 ข้อ) - แนวข้อสอบ Snonyms (60 ข้อ) - แนวข้อสอบ เติมคำลงในช่องว่าง (6+4+10+10+10 ข้อ) - แนวข้อสอบ Reading Comprehension (295 ข้อ) + แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ - แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ (100 ข้อ) + แนวข้อสอบ กฎหมายทั่วไป - แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไป (120 ข้อ) + แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป - แนวข้อสอบชุดที่ 1 (130 ข้อ) - แนวข้อสอบชุดที่ 2 (80 ข้อ) - แนวข้อสอบชุดที่ 3 (25 ข้อ) - แนวข้อสอบชุดที่ 4 (80 ข้อ) จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ 5. แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน กองทัพอากาศ สำหรับการสอบปี 2553 (KY) ราคาพิเศษ 150 บาท  รหัส KY023 รวมสุดยอดแนวข้อสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) วิชาพื้นฐานคาวมรู้ทั่วไปกว่า 500 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ เจาะลึกแนวข้อสอบที่น่าสนใจ ตรงแนว ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แนวข้อสอบวิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไปประกอบด้วย -แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย -แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ -แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ -แนวข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานกฎหมาย -แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป (การเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) (ตรงตามหลักสูตรการสอบของกองทัพอากาศประจำปี 2553) สารบัญ แนวข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป ประกอบด้วย แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 110 ข้อ   แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 110 ข้อ แนวข้อสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 150 ข้อ  แนวข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานกฎหมาย 50 ข้อ แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป (การเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา การเมือง และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) 161 ข้อ จัดทำโดย... ทีมงานเกียรนิยม 6. คู่มือสอบฉบับ พิชิตข้อสอบ นายทหารประทวนกองทัพอากาศ วิชาพื้นฐานทั่วไป ครบทุกวิชาที่ใช้สอบ (BP) ราคาพิเศษ 120 บาท  รหัส BP265 เจาะลึกข้อสอบ-ข้อมูลใหม่-เก็งข้อสอบปีนี้ ประกอบด้วย  - ภาษาไทย  - ภาษาอังกฤษ  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  - ความรู้ทั่วไป (การเมือง, การทหาร, การเศรษฐกิจ, สังคมวิทยา, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่) สารบัญ  + รายนามผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่ควรทราบ (กระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการทหารสูงสุด, กองทัพอากาศ, รายนามผู้บัญชาการกองทัพอากาศ อดีต-ปัจจุบัน)  + แนวนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ปี 2553  + วิสัยทัศน์กองทัพอากาศในช่วง 10 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2547-2556)  + เก็งแนวข้อสอบ-เฉลย วิชาภาษาไทย (100 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ)  + เก็งแนวข้อสอบ-พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ (120 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบทุกข้อ)  + เก็งแนวข้อสอบ-เฉลย วิชาความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ (100 ข้อ)  + แนวข้อสอบ-พร้อมเฉลย วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (100 ข้อ)  + ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (เนื้อหา)  + แนวข้อสอบ-เฉลย วิชาความรู้กฎหมายทั่วไป (168 ข้อ)  + ความรู้ทั่วไป (ถามตอบ 470 ข้อ)  + แนวข้อสอบ-เฉลย ความรู้ทั่วไป (234 ข้อ) รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 7. รวมข้อสอบ 400 ข้ออธิบายคำตอบละเอียดทุกข้อ นายทหารประทวน กองทัพอากาศ ใหม่ล่าสุดปี 53 (NV) ราคาพิเศษ 135 บาท  รหัส  NV193 รวมข้อสอบ 400 ข้อ วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป อธิบายคำเฉลยโดยละเอียดทุกข้อ ตรงตามหลักสูตร กองทัพอากาศ ประจำปี 2553 ประกอบด้วย - วิชาภาษาไทย - วิชาภาษาอังกฤษ - วิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ - วิชาความรู้พื้นฐานกฏหมาย - วิชาความรู้ทั่วไป ( การเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี่) สารบัญ ประกาศ คณะกรรมการอำนวยการ เรื่องการรับสมัคร รวมข้อสอบนายทหารชั้นประทวน กองทัพอากาศ ปี 2553 ส่วนที่ 1 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ส่วนที่ 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ส่วนที่ 3 แนวข้อสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานกฏหมาย ส่วนที่ 5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป ( การเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี่) จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ ( คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร / ต่ำกว่าสัญญาบัตร กองทัพอากาศ  2553 จาก SHEETRAM.COM จะออกมาเพิ่มอีกจนกว่าจะสอบในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. 2553) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร / ต่ำกว่าสัญญาบัตร กองทัพอากาศ  2553 จาก SHEETRAM.COM href="http://www.sheetram.com/main/products.php?op=1&gid=10" นอกจากนี้ยังจำหน่ายคู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโททุกมหาวิทยาลัย คู่มือสอบเข้าเตรียมสอบเข้านายร้อยตำรวจ ทหาร นายสิบตำรวจ นายสิบทหารบก จ่าอากาศ จ่าทหารเรือ เตรียมทหาร ปลัด ครู นิติกร ทนายความ อบต.อบจ. เทศบาล ข้าราชการ กทม. ปปส. สตง. กปภ. ราชทัณฑ์ รัฐสภา กรมวิชาการเกษตร ก.พ. CPA ผู้สอบบัญชี สรรพกร กรมการพัฒนาชุมชน ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม กปน. กปภ. กฟผ. ฯลฯ สั่งสินค้า ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปจัดส่งฟรี ทั่วประเทศ ไม่ถึง 500 บาทคิดค่าจัดส่ง 30 บาท ถ้าต้องการสินค้าด่วน !! บริการจัดส่งให้ทาง EMS โดยคิดค่าจัดส่งเล่มแรก 60 บาท เล่มต่อไปเล่มละ 30 บาท สั่งซื้อได้ ที่  href="http://www.sheetram.com/" หรือโทร.. 0-2723-0950  , 085-967-9080  Fax : 0-2718-6528 (ในเวลาทำการร้าน 8.00 น. – 21.15 น. )

คำที่คลิกมาจาก Google :
แนวข้อสอบสอบเข้ากองทัพอากาศป.ตรี สอบทหารสัญญาบัตร

ราคา : 150

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร / ต่ำกว่าสัญญาบัตร กองทัพอากาศ  2553 จาก SHEETRAM.COM คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร / ต่ำกว่าสัญญาบัตร กองทัพอากาศ  2553 จาก SHEETRAM.COM คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร / ต่ำกว่าสัญญาบัตร กองทัพอากาศ  2553 จาก SHEETRAM.COM

tags: ข้อสอบ นายทหาร สัญญาบัตร กองทัพอากาศ sheetram.com

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

186508

ไม่ระบุ

คุณทิพวรรณ

027230950

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า