Depts ไมโครมิตเตอร์ ไมโครมิเตอร์ วัดนอก ไมโครมิเตอร์ ไดอัลเกจ โซ่ ยาว 2 เมตร ซีแค้ม 10 นิ้ว

06/10/2016

Depts ไมโครมิเตอร์วัดลึก 0 - 130 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด ราคา 500 บาท
ไมโครมิเตอร์ วัดนอก 25 50 ความละเอียด 0.01 มิลิเมตร จำนวน 1 ชุด ราคา 500 บาท
ไมโครมิเตอร์ 0 25 ความละเอียด 0.01 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด ราคา 500 บาท
ไดอัลเกจ จำนวน 1 ชุด ราคา 300 บาท
โซ่ ยาว 2 เมตร จำนวน 1 เส้น ราคา100 บาท
ซีแค้ม 10 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ราคา300 บาท
ติดต่อ k.น้อย 089 816 8345


ราคา : ไม่ระบุ

Depts ไมโครมิตเตอร์ ไมโครมิเตอร์ วัดนอก ไมโครมิเตอร์ ไดอัลเกจ โซ่ ยาว 2 เมตร ซีแค้ม 10 นิ้ว Depts ไมโครมิตเตอร์ ไมโครมิเตอร์ วัดนอก ไมโครมิเตอร์ ไดอัลเกจ โซ่ ยาว 2 เมตร ซีแค้ม 10 นิ้ว Depts ไมโครมิตเตอร์ ไมโครมิเตอร์ วัดนอก ไมโครมิเตอร์ ไดอัลเกจ โซ่ ยาว 2 เมตร ซีแค้ม 10 นิ้ว Depts ไมโครมิตเตอร์ ไมโครมิเตอร์ วัดนอก ไมโครมิเตอร์ ไดอัลเกจ โซ่ ยาว 2 เมตร ซีแค้ม 10 นิ้ว Depts ไมโครมิตเตอร์ ไมโครมิเตอร์ วัดนอก ไมโครมิเตอร์ ไดอัลเกจ โซ่ ยาว 2 เมตร ซีแค้ม 10 นิ้ว

tags: ไมโครมิเตอร์

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

380430

ไม่ระบุ

k น้อย

0898168345

สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า