721HV3(AC)

08/03/2017

- สามารถรองรับบัตรได้มากถึง 1,000 ใบ
- การทำงาน Stand Alone ไม่ต้องพึ่งพา Computer
- สามารถอ่านบัตรได้ไกล 10-15ซม.
- ไม่มีการสัมผัสกันระหว่างตัวเครื่องกับบัตร
- จึงสามารถใช้งานได้ยาวนาน

ราคา : 7500

721HV3(AC)

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

381231

ไม่ระบุ

ิสิริเชษฐ์

02-525-4178-80

นนทบุรี

นนทบุรี

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า