บริหารงาน

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริหารงาน

 • ภาวะผู น ํากับการบริหารงานในองค ก าร

  ป จจุบ ันการบริหารงานในองค การไม ว าจะเป นภาครัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือเอกชนก็ต าม จะ ต อ ง. เกี่ยวข องกับหลักการบริหาร อัน ได แก การวางแผน การจัดองค การ ...

  http://president.yru.ac.th/ofc/images/stories/files/ภาวะผู้นำกับการบริหารงานในองค์การ(1).pdf

  คำค้น : บริหารงาน


 • กลุ่มบริหารงานบุคคล - กระทรวงสาธารณสุข

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนายช่างโยธา ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ...

  http://hr.moph.go.th/

  คำค้น : บริหารงาน


 • ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

  ในหลวง พระราชทาน ส.ค.ส. ปี 2557 แก่ประชาชนชาวไทย.

  http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm

  คำค้น : บริหารงาน


 • ระบบบริหารงานบุคคล สสจ.นครราชสีมา

  ระบบบริหารงานบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา.

  http://203.157.161.13/piskorat/

  คำค้น : บริหารงาน


บริหารงาน