ภาพลักษณ์

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภาพลักษณ์

 • การสร้างภาพลักษณ์องค์กร - Edupol.org

  “เอกสารนี้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น”. เอกสารประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง. หมวดวิชางานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์. การสร้างภาพลักษณ์องค์กร. ผศ.ดร.จินตวีร์ เกษมศุข.

  http://www.edupol.org/eduOrganize/eLearning/generalStaff/doc/group10/04/01.pdf

  คำค้น : ภาพลักษณ์


 • ส่วนที่-1 ความหมายภาพลักษณ์ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  ภาพลักษณ์ขององค์การมีอยู่ในใจแล้วตามธรรมชาติถึงจะไม่สร้างก็มีอยู่. •ภาพลักษณ์ เปลี่ยนแปลงได้ไม่ยั่งยืนและสร้างขึ้นได้ด้วยการประชาสัมพันธ์ ...

  http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2014/3/2093_5413.pdf

  คำค้น : ภาพลักษณ์


 • ภาพลักษณ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า ...

  ภาพภายนอก, Example: บริษัททุ่มเงินโฆษณาจำนวนมากเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ สินค้า, Thai definition: ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือที่คิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น ...

  http://dict.longdo.com/search/ภาพลักษณ์

  คำค้น : ภาพลักษณ์


 • ภาพลักษณ์ - พจนานุกรม - Sanook.com

  พจนานุกรมออนไลน์ คำแปล ภาพลักษณ์ คือ ค้นหาคำศัพท์ แปลภาษา ความหมายของคำว่า [ ภาพลักษณ์] หมายถึง ดิกชันนารี ออนไลน์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Sanook English ...

  http://dictionary.sanook.com/search/ภาพลักษณ์

  คำค้น : ภาพลักษณ์


ภาพลักษณ์