มาตรฐานสากล

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มาตรฐานสากล

 • เอกสารโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA และเวทีศักยภาพผู้เรียน ...

  เอกสารแนวทางและเกณฑ์เวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 2. เกณฑ์รางวัล คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ...

  http://www.obec.go.th/documents/48576

  คำค้น : มาตรฐานสากล


 • การ จัด โรงเรียน มาตรฐาน สากล

  1. หลักการเหตุผลของการจัดโรงเรียนมาตรฐานสากล. กระแสโลกาภิวัตน์และความ เปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว. ทั้งด้านวิทยาการ. สังคม เศรษฐกิจฐานความรู้ ...

  http://www.sobkroo.com/img_news/file/A56765439.pdf

  คำค้น : มาตรฐานสากล


 • โรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School)

  คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลมี ดังนี้. 1) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) [ เป็นเลิศวิชาการ,สื่อสารสองภาษา,. ล ้าหน้าทางความคิด , ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์].

  http://saschool.ac.th/worldclass/worldclass.pdf

  คำค้น : มาตรฐานสากล


 • แนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุง

  30 เม.ย. 2013 ... แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลฉบับปรับปรุงส ำนัก แนวทางการ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุงปีที่พิมพ์ ...

  http://www.slideshare.net/KomsunSee/ss-20291940

  คำค้น : มาตรฐานสากล


มาตรฐานสากล