มาตรฐาน

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มาตรฐาน

 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน - สภาวิชาชีพบัญชี

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน. IASB อยู่ระหว่างการพิจารณา ปรับปรุง. ๐ IFRS 10 and IAS28 : Elimination of gains or losses arising from tranactions between an entity ...

  http://www.fap.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539609025&Ntype=10

  คำค้น : มาตรฐาน


 • ราคามาตรฐาน – หลักเกณฑ์ | สำนักงบประมาณ

  มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง. ปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม ( กรกฎาคม 2558). บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๘). อัตราราคางานต่อหน่วย.

  http://www.bb.go.th/bbweb/?page_id=6056

  คำค้น : มาตรฐาน


 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  Thai Industrial Standards Institute,สมอ.,สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

  http://www.tisi.go.th/

  คำค้น : มาตรฐาน


 • มาตรฐานสินค้าเกษตร - ACFS

  สินค้าเกษตร หมายถึง ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้ และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มาตรฐานสินค้าเกษตร ...

  http://www.acfs.go.th/agri_standards.php

  คำค้น : มาตรฐาน


มาตรฐาน