รับสภาพ

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รับสภาพ

 • สัญญารับสภาพหนี้ - legal

  ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวรวมตลอดทั้งค่าเสียหายต่างๆ อันอาจจะมีขึ้นเพราะการที่ ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ทุกประการ.

  http://legal.nida.ac.th/main/images/107.doc

  คำค้น : รับสภาพ


 • หนังสือสัญญารับสภาพหนี้

  ปีตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่.................. หมู่.............. ตาบล ................................. อาเภอ ................ .................... จังหวัด .................................... ขอทาสัญญารับสภาพหนี้ให้ไว้ต่อ.

  http://vientiane.thaiembassy.org/upload/pdf/consular/iou.pdf

  คำค้น : รับสภาพ


 • บันทึกรับสภาพหนี้ - ThaiFranchiseCenter.com

  บันทึกรับสภาพหนี้. บันทึกนี้ทำที่. .... ทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย ณ วันทำบันทึกนี้ เป็น เงินจำนวน....................................บาท (.......................................................................).

  http://www.thaifranchisecenter.com/download_file/downloading.php?id=6149

  คำค้น : รับสภาพ


 • หนังสือรับสภาพหนี้กับอายุความ - Thai Law

  ตามกฎหมายแล้ว การรับสภาพหนี้มีได้เฉพาะภายในอายุความ หมายความว่าจะต้องทำกันก่อน ที่จะขาดอายุความ ซึ่งมีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลง.

  http://www.thailaws.com/aboutthailaw/knowledge_22.htm

  คำค้น : รับสภาพ


รับสภาพ