สมรรถนะ

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สมรรถนะ

 • ความหมายของสมรรถนะ | แนวทางการพัฒนาระบบสมรรถนะเพื่อพัฒนาการ ...

  David C. McClelland (1970) ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า “สมรรถนะ หมายถึงคุณลักษณะ ที่ ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะเป็นตัวผลักดันให้บุคคลสามารถสร้างผลการ ...

  http://competency.rmutp.ac.th/ความหมายของสมรรถนะ/

  คำค้น : สมรรถนะ


 • สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน Competencies of learners « ถามครู.com

  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Competencies of learners) หมายถึง คุณลักษณะที่เด็กทุกคน มีและใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตาม เป้าหมาย ...

  http://taamkru.com/th/สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน/

  คำค้น : สมรรถนะ


 • สมรรถนะ - วิกิพีเดีย

  สมรรถนะ””(Competency). Competency (แปลเป็นภาษาไทยต่างๆกัน เช่น 'สมรรถนะ' 'ขีด ความสามารถ' ฯลฯ) ในแวดวงการบริหารจัดการองค์กรอาจหมายถึง Organization ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/สมรรถนะ

  คำค้น : สมรรถนะ


 • การพัฒนาระบบสมรรถนะ - สำนักงาน ก.พ.

  สมรรถนะ คืออะไร สมรรถนะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในองค์การ กับผู้ที่ มีผลงานปานกลางว่าทั้งสองกลุ่มนี้มีความแตกต่างกันในเรื่องใด โดยทั่วไปการคัด ...

  http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=258&Itemid=252

  คำค้น : สมรรถนะ


สมรรถนะ