หลักสูตร

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักสูตร

 • หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  เรื่อง ให ใช หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ..... หลักสูตรให มี ความสอดคล องกับเจตนารมณ แห งพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ.

  http://www.psc.ac.th/docs/laws/education_core2551.pdf

  คำค้น : หลักสูตร


 • หลักสูตร - วิกิพีเดีย

  หลักสูตร (อังกฤษ: curriculum (เอกพจน์) หรือ curricula (พหูพจน์)) เป็นคำที่เกิดขึ้นมาใน คริสต์ศตวรรษที่ 17 และเริ่มใช้คำนี้อย่างแพร่หลายในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 20 ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/หลักสูตร

  คำค้น : หลักสูตร


 • หลักสูตร - สถาบันพระปกเกล้า

  รายละเอียดหลักสูตรของทั้ง 4 หลักสูตร รวมถึงปฏิทินของแต่ละหลักสูตร.

  http://kpi.ac.th/การศึกษา.html

  คำค้น : หลักสูตร


 • หลักสูตรแกนกลาง

  โครงการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544,สำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ.

  http://www.curriculum51.net/

  คำค้น : หลักสูตร


หลักสูตร