เลี้ยงรับรอง

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เลี้ยงรับรอง

  • ค่ารับรองชาวต่างประเทศ - กอง คลัง

    ค่ารับรองหมายถึง : ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าจัดการแสดงหรือค่าเข้าชมการ แสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการรับรองชาวต่าง ...

    http://www.finance.psu.ac.th/wab.par/audit/c2.doc

    คำค้น : เลี้ยงรับรอง


เลี้ยงรับรอง