แอลกอฮอล์

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แอลกอฮอล์

 • พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  หน า ๓๔. เล ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๓ ก. ราชกิจจานุเบกษา. ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑. พระราชบัญญัติ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล . พ.ศ. ๒๕๕๑. ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให ไว ณ วันที่ ...

  http://www.phuketculture.net/download/doc/law07.pdf

  คำค้น : แอลกอฮอล์


 • แอลกอฮอล์ - วิกิพีเดีย

  ในทางเคมี แอลกอฮอล์ (อังกฤษ: alcohol) คือสารประกอบอินทรีย์ ที่มีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) ต่อกับอะตอมคาร์บอนของหมู่แอลคิลหรือหมู่ที่แทนแอลคิล ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/แอลกอฮอล์

  คำค้น : แอลกอฮอล์


 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - วิกิพีเดีย

  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึงเครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ได้แก่ สุรา และเมรัย แอลกอฮอล์มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง ผู้ที่กินเหล้าในปริมาณไม่มาก จะรู้สึกผ่อนคลาย  ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  คำค้น : แอลกอฮอล์


 • สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  ประชุมติดตามการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ปี 2557 ณ โรงแรมคลาสสิค คา ... ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ ...

  http://www.thaiantialcohol.com/

  คำค้น : แอลกอฮอล์


แอลกอฮอล์